BEST 2018 (Image Processing) : การแข่งขันนับจำนวนคน

ในปัจจุบันนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กันอย่างแพร่หลาย มีกระจายไปทั่วทุกแหล่ง ดังนั้นจึงมีข้อมูลภาพเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อต้องการหาข้อมูลที่ต้องการจากภาพที่มีอยู่มากมายเหล่านั้น จึงทำได้ยากและเสียเวลามาก โปรแกรมวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ช่วยคัดกรองหรือค้นหาภาพที่ต้องการแทน ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้นักวิจัยนักพัฒนาคนไทยได้พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเอง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถจนถึงขั้นแข่งขันในระดับโลกได้ โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานง่ายๆคือการนับจำนวนคนก่อน โดยทางผู้จัดจะเตรียมข้อมูลภาพวิดีโอมีความยาวประมาณ ๕ วินาที ผู้แข่งขันพัฒนาโปรแกรมนับจำนวนคนจากทุกวิดีโอที่เตรียมไว้ ว่าแต่ละวิดีโอพบคนกี่คน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคของแต่ละทีมได้ โดยคาดหลังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาวิจัยด้านวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง

Read More BEST 2018 (Image Processing) : การแข่งขันนับจำนวนคน

BEST 2018 : การแข่งขันพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ

สำหรับปีนี้ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการประมวลผลภาษาไทย (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing) หรือ BEST ได้เลือกหัวข้อการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) ซึ่งเป็นการประยุกต์การหาตำแหน่งข้อความ (จัดแข่ง BEST ในปี 2015) และ การรู้จำข้อความบนภาพ (จัดแข่ง BEST ในปี 2014, 2013) ในการแข่งขันปีนี้ ได้เลือกหัวข้อการแข่งที่ประยุกต์การหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่ายเข้าด้วยกัน โดยเป็นการหาผู้เข้าแข่งขันการวิ่งมาราธอน จากเลขที่ติดตัวผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งต้องใช้การหาตำแหน่งข้อความในภาพเพื่อหาว่าเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่ไหน และการรู้จำตัวเลขที่ปรากฎบนภาพเพื่อให้รู้ว่าเลขนั้นเลขอะไร ภาพที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันจริงในการแข่งวิ่งมาราธอน โดยภาพทั้งหมดได้รับการอนุเคราะห์จาก นายตุ้ม ชัตเตอร์ รันนิ่ง จาก http://shutterrunning.com/ โดยทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะทำการเลือกชุดข้อมูลและทำผลเฉลย ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ทรัพยากรภาษาที่จัดเตรียมไว้จากการแข่งขัน BEST ในปีนี้ หรือปีที่ผ่านมาแล้ว หรือจะจัดหามาเอง หรือจะพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ได้ …

Read More BEST 2018 : การแข่งขันพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ