BEST 2019 (Handwritten Recognition) : การรู้จำลายมือเขียน

ในปัจจุบันนี้เอกสารมีมากมายยังอยู่ในลักษณะของลายมือเขียน ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นมีผู้ใช้งานจำนวนมากที่ต้องการโปรแกรมที่จะแปลงภาพเอกสารลายมือให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ใหม่ ตั้งแต่ระดับบุคคล เช่น นักศึกษาต้องการแปลงสมุดเลคเชอร์ เลขาต้องการแปลงบันทึกต่างๆ จนถึงระดับองค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาลต้องการอ่านลายมือหมอที่จดบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญต้องการแปลงงานเขียนท่านพุทธทาสเป็นแฟ้มข้อมูล เพื่อให้นำไปแพร่เผยได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่งานวิจัยได้รู้จำลายมือเขียนภาษาไทยยังไม่ถูกจุดที่จะนำมาใช้จริงได้ ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้นักวิจัยนักพัฒนาคนไทยให้หันกลับมาพัฒนาโปรแกรมรู้จำลายมือเขียน เพื่อให้คนไทยจะได้มีโปรแกรมดีๆได้ใช้กัน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.