หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กันอย่างแพร่หลาย มีกระจายไปทั่วทุกแหล่ง ดังนั้นจึงมีข้อมูลภาพเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อต้องการหาข้อมูลที่ต้องการจากภาพที่มีอยู่มากมายเหล่านั้น จึงทำได้ยากและเสียเวลามาก โปรแกรมวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ช่วยคัดกรองหรือค้นหาภาพที่ต้องการแทน ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้นักวิจัยนักพัฒนาคนไทยได้พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเอง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถจนถึงขั้นแข่งขันในระดับโลกได้ โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานง่ายๆคือการนับจำนวนคนก่อน โดยทางผู้จัดจะเตรียมข้อมูลภาพวิดีโอมีความยาวประมาณ ๕ วินาที ผู้แข่งขันพัฒนาโปรแกรมนับจำนวนคนจากทุกวิดีโอที่เตรียมไว้ ว่าแต่ละวิดีโอพบคนกี่คน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคของแต่ละทีมได้ โดยคาดหลังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาวิจัยด้านวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

  1. เพื่อส่งเสริมความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพ
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการประมวลผลภาพ
  3. เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลภาพที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  4. เพื่อแบ่งปันความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยขั้นสูงขึ้นต่อไป