หัวข้อการแข่งขัน

นับจำนวนคนในภาพวิดีโอ ยาวประมาณ ๕ วินาที (โดยในภาพวิดีโอทุกคนจะเห็นใบหน้าด้วย) ซึ่งผู้แข่งขันจะนับจำนวนคนและตัดตัวคนหรือเฉพาะใบหน้าที่นับได้มาแสดงด้วย