การแข่งขันและการวัดความถูกต้อง

การแข่งขันรอบ 1 (ข้อเสนอโครงการ)

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งข้อเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณา โดยข้อเสนอจะต้องกล่าวถึงเทคนิคที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โดยละเอียด เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ถึงความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ (และเพื่อให้กรรมการจะได้ให้ข้อแนะนำในการพัฒนาได้นอกจากนี้จะต้อง Download แบบฟอร์มจากทางผู้จัดเตรียมไว้ 20180621-Best2019-TextContribution-Form (เป็น pdf ยาว 2 หน้าไปพิมพ์บนกระดาษขาวขนาด A4 จำนวน 10 ชุด รวมเป็น 20 แผ่น เขียนด้วยลายมือ (กี่คนเขียนก็ได้แล้วส่งแบบฟอร์มที่เขียนเรียบร้อยทางไปรษณีย์ให้ผู้จัด (ควรเผื่อเวลาเดินทางของเอกสารด้วยหรือ ส่งมาที่ Email : wasin.sinthupinyo@nectec.or.th ก่อนวันปิดรับสมัคร

ตัวอย่างเอกสารที่เขียน

จัดส่งที่

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

เกณฑ์การพิจารณา

 • ข้อเสนอโครงการ(เน้นแนวคิดจะทำ)
 • เขียนแบบฟอร์ม จำนวน 20 แผ่น

การแข่งขันรอบ 2 (ภูมิภาค)

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแฟ้มข้อมูลภาพ (Gray-Scale รูปแบบ png ซึ่งอาจจะได้จากการสแกนหรือการถ่ายรูป)

r2-0001.png r2-0002.png …r2-000n.png จะต้องประมวลผลแล้วตอบไว้ในแฟ้มข้อมูล

r2-0001.txt r2-0003.txt…r2-000n.txt โดยข้อความอยู่ในรูปแบบ UTF8ทั้งนี้ข้อความจะมีเฉพาะอักขระภาษาไทยและตัวเลขอราบิกเท่านั้น (ไม่มีภาษาอังกฤษ) และแต่ละรูปมีบรรทัดเดียวเท่านั้น (ส่วนหนึ่งของข้อมูลจะได้จากที่ผู้เข้าแข่งขันเขียนส่งมาให้ในรอบ 1)

รูปตัวอย่าง

เกณฑ์การพิจารณา

 • รายงานความก้าวหน้า
 • อัตราความถูกต้อง (จะให้ทดลองใช้ระบบที่ใช้แข่งรอบสุดท้าย แต่ยังไม่ใช้เวลาเป็นตัวคิดคะแนน)

การแข่งขันรอบ 3 (ชิงชนะเลิศ)

การแข่งขันจะใช้ระบบ

1.ผู้ใช้งานจะได้ Account

2.เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้อนุญาตให้ Download แฟ้มข้อมูลภาพ (Gray-Scale รูปแบบ png ซึ่งอาจจะได้จากการสแกนหรือการถ่ายรูป)

r3-0001.png r3-0002.png …r3-000n.pngจะต้องrunผลตอบไว้ในแฟ้มข้อมูล

r3-0001.txt r3-0003.txt…r3-000n.txt โดยข้อความอยู่ในรูปแบบ UTF8

เมื่อได้ผลเรียบร้อย จะต้อง Submit ผลเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ในแต่ละรูปมีบรรทัดเดียวเท่านั้น(ส่วนหนึ่งของข้อมูลจะได้จากผู้แข่งขันและผู้มาร่วมงาน NSC ช่วยเขียน)

3.ระบบจะทำการตรวจแล้วให้คะแนน ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินคะแนนได้แก่

 • ความถูกต้อง

 • ความเร็วในการทำงาน

 • เทคนิคที่ใช้ (ให้เตรียม Presentation มานำเสนอด้วย)

เกณฑ์การพิจารณา

 • รายงานฉบับสมบรูณ์
 • อัตราความถูกต้อง
 • ความเร็วในการประมวลผล
 • เทคนิคที่ใช้ (เตรียม Presentation มานำเสนอด้วย)