หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ในปีก่อน(..2561)ศูนย์เทคโนโลยีิอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการจัดการแข่งขัน BEST 2019 (Handwritten Recognition) การแข่งขันรู้จำลายมือเขียน ขึ้น โดยมีทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายจำนวน5ทีม แม้ว่าผลงานจะดีในระดับหนึ่ง แต่ก็น่าจะมีโอกาสที่ผู้แข่งขันสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก ดังนั้นปีนี้คณะกรรมการจึงไม่เปลี่ยนหัวข้อในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเอาผลงานเดิมที่เคยทำไว้ มาพัฒนาเพิ่มเติมให้ความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับโจทย์ที่แข่งขันจะมีความยากและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งข้อมูลฝึกฝนสามารถใช้ของปีก่อนและจัดสร้างเพิ่มเติมขึ้นเองได้

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1.เพื่อส่งเสริมความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพ(Image Processing)และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง(Machine Learning)

2.เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการประมวลผลภาพ(Image Processing)และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง(Machine Learning)

3.เพื่อให้ได้โปรแกรมรู้จำลายมือเขียนที่สามารถนำไปต่อยอดจนใช้จริงได้

4.เพื่อแบ่งปันความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยขั้นสูงขึ้นต่อไป