หัวข้อการแข่งขัน

แปลงภาพที่มีลายมือเขียนข้อความ (ในภาพมีเฉพาะข้อความ ไม่มีรูปภาพ ตาราง หรือสิ่งอื่นๆปนที่มี formatเป็น Gray Scale รูปแบบ Png เป็นข้อความรูป UTF8