ผลการแข่งขัน Best2019

วิธีตรวจผล

เมื่อได้ข้อความที่แปลงจากภาพลายมือเขียนแล้ว จะนำไปเปรียบเทียบกับข้อความที่กำกับ (labeled text) เพื่อหาความแตกต่างโดยใช้ Levenshtein distance (รายละเอียดหาได้จาก https://rosettacode.org/wiki/Levenshtein_distance) ช่องว่าง จะไม่ถูกนำมาเปรียบเทียบ (white space)

โปรแกรมประเมินผล : LD

Source Code : LD_SourceCode.cpp

การใช้งานโปรแกรมประเมินผล
C:\LD.exe LabeledFile OutputFolder
LabeledFile เป็นไฟล์ที่ได้ถูกกำกับโดยมีรูปแบบ “ชื่อไฟล์ .png ข้อความ”
OutputFolder เป็นโฟเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่จะถูกประเมิน
หมายเหตุ: ทั้ง LabeledFile และ ไฟล์ที่เก็บใน OutputFolder ต้องเป็น ANSI file เท่านั้น

ผลการแข่งขัน