BEST 2019 (Handwritten Recognition) : การรู้จำลายมือเขียน

ในปัจจุบันนี้เอกสารมีมากมายยังอยู่ในลักษณะของลายมือเขียน ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นมีผู้ใช้งานจำนวนมากที่ต้องการโปรแกรมที่จะแปลงภาพเอกสารลายมือให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ใหม่ ตั้งแต่ระดับบุคคล เช่น นักศึกษาต้องการแปลงสมุดเลคเชอร์ เลขาต้องการแปลงบันทึกต่างๆ จนถึงระดับองค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาลต้องการอ่านลายมือหมอที่จดบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญต้องการแปลงงานเขียนท่านพุทธทาสเป็นแฟ้มข้อมูล เพื่อให้นำไปแพร่เผยได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่งานวิจัยได้รู้จำลายมือเขียนภาษาไทยยังไม่ถูกจุดที่จะนำมาใช้จริงได้ ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้นักวิจัยนักพัฒนาคนไทยให้หันกลับมาพัฒนาโปรแกรมรู้จำลายมือเขียน เพื่อให้คนไทยจะได้มีโปรแกรมดีๆได้ใช้กัน

Read More BEST 2019 (Handwritten Recognition) : การรู้จำลายมือเขียน

BEST 2018 (Image Processing) : การแข่งขันนับจำนวนคน

ในปัจจุบันนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กันอย่างแพร่หลาย มีกระจายไปทั่วทุกแหล่ง ดังนั้นจึงมีข้อมูลภาพเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อต้องการหาข้อมูลที่ต้องการจากภาพที่มีอยู่มากมายเหล่านั้น จึงทำได้ยากและเสียเวลามาก โปรแกรมวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ช่วยคัดกรองหรือค้นหาภาพที่ต้องการแทน ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้นักวิจัยนักพัฒนาคนไทยได้พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเอง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถจนถึงขั้นแข่งขันในระดับโลกได้ โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานง่ายๆคือการนับจำนวนคนก่อน โดยทางผู้จัดจะเตรียมข้อมูลภาพวิดีโอมีความยาวประมาณ ๕ วินาที ผู้แข่งขันพัฒนาโปรแกรมนับจำนวนคนจากทุกวิดีโอที่เตรียมไว้ ว่าแต่ละวิดีโอพบคนกี่คน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคของแต่ละทีมได้ โดยคาดหลังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาวิจัยด้านวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง

Read More BEST 2018 (Image Processing) : การแข่งขันนับจำนวนคน

BEST 2018 : การแข่งขันพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ

เป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โดยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมตรวจหาข้อความที่มีการคัดลอกในเอกสารต้องสงสัย (Suspicious document) ผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมคลังเอกสารไว้ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคลังเอกสารสำหรับนำไปใช้ในการทดสอบโปรแกรมจำนวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1) ชุดเอกสารสำหรับใช้ในการฝึกฝนหรือทดสอบโปรแกรม (Training document set) และ ชุดที่ 2) ชุดเอกสารต้นฉบับ (Source document set) โดยเอกสารชุดฝึกฝนเป็นเอกสารที่มีการจำลองการคัดลอกแบบ Copy and paste ร่วมกับการคัดลอกในระดับคำศัพท์ (Lexicon-based changes) เช่น การลบคำ การเพิ่มคำ และการแทนที่คำ รายละเอียดเพิ่มเติม: http://copycatch.in.th/competition.html

Read More BEST 2018 : การแข่งขันพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ